Logo

Hem Medarbetare och kunder Projekt Publikationer Om företaget Kontakt Länkar   

Allmänt

Manrax Miljöcentrum är ett kunskaps- och konsultföretag som utför alla (möjliga) tjänster rörande naturmiljön, både på land och i vatten. Företagets principiella inriktning är att bidra till ett hållbart landskapsutnyttjande.

Företaget är uppdelat i en kommersiell och en ideell del, varav den kommersiella bidrar till finansieringen av den ideella. Kommersiella tjänster inkluderar t ex miljöundersökningar (både fältprovtagning, naturinventering och bildanalys av t ex flyg- och satellitbilder), miljöövervakning (inkluderande intelligent videoövervakning med hjälp av artificiella neurala nätverk, dvs. artificiell intelligens), upprättande av skötselplan och åtgärdsprogram, hjälp med tillståndsansökan enligt Miljöbalken (inklusive miljökonsekvensbeskrivning, MKB), och upprättande av MKB för kommunala planer. Vi ger även föreläsningar och uppdragsdesignade kurser i naturmiljö, miljöarbete och miljöanalys. Det ideella arbetet inkluderar utveckling av metoder för fjärranalys och miljöövervakning, miljöskydd och miljörestaurering

Gränsen mellan företagets kommersiella och ideella delar är inte alltid solklar, utan vi är alltid öppna för speciella överenskommelser i gränsöverskridande fall. Själva försöket att hålla dem åtskilda är dock grundläggande för företaget, eftersom vi inte vill utesluta ideellt arbete, men måste överleva för att kunna utföra det.  


Kompetens

Vi har kompetens framförallt inom naturvetenskap och teknik, t. ex. biologi i en allmän mening och skogs- och marin miljö speciellt, miljövetenskap, elektronisk mätteknik, datateknik och matematik (inklusive multivariat korrelationsanalys), men även vissa kunskaper inom miljöjuridik. Våra tjänster utför vi till så stor del som möjligt enligt standardiserade metoder och redovisningar, som t.ex. vattendirektivets och Naturvårdsverkets anvisningar och föreskrifter, och inom ett överordnat GIS-tänkande och -metodik, allt för att maximera produkternas kompatibilitet med annan lägesbunden data för web-baserade kartservrar (map servers), såsom t ex Länsstyrelsen i Västra Götalands informationskarta.

Robert Axelsson har utbildning i både teknik och biologi. I teknisk med inriktning mot datakunskap och matematik, och i biologi med filosofie doktorsexamen i skogshushållning med inriktning mot hållbart skogsbruk. Han disputerade den 11/12, 2009 med en avhandling med titeln Landscape approach for sustainable development: from applied research to trandisciplinary knowledge production. Praktiskt har Robert 16 års erfarenhet av miljöarbete med miljöteknik, kvalitetssäkring, mätningar i luft och vatten inom både SMHI, eget företag med verksamhet i SO Asien och Europa, och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). (CV)

Mats Envall har också utbildning i både teknik och biologi. Teknisk inom el- och tele med speciell inriktning mot mätteknik, och biologisk med universitetsexamina i både biologi med 20p geologi (1989) och miljö- och hälsoskydd (1991), samt forskarutbildning i biologisk systematik och evolution med speciell inriktning mot zoologisk morfologi och genetik. Disputerade i november 1997 med en avhandling med titeln Nemertean morphology and genetics in an evolutionary perspective. Praktiskt har Mats 10 års erfarenhet av arbete med elektronsik mätteknik på FFV i Arboga, och 10 års erfarenhet av biologi och miljöarbete i form av t ex forskning i biologisk systematik, utveckling av praktiska tillämpningar av artificiella neurala nätverk (ANN) i biologin, lektor i zoologii (systematik, morfologi och evolution) på Umeå universitet, handläggare för ärenden rörande fisk (fiske, odling, import/export) och utrotningshotade djurarter på Jordbruksverket, samt miljökonsult för tillståndsansökningar enligt Miljöbalken (t ex miljökonsekvensutredning (MKB) för anläggning eller utökning av småbåtshamn, muddring och liknande) och biologiska undersökningar. (CV)

Manrax samarbetar också med professor Helge Malmgren på Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet avseende utveckling av biologiska tillämpningar av artificiella neurala nätverk (ANN), och interagerar med konsultkooperativet Melica i Göteborg.


Utrustning

Företaget har utrusting för undersökning av grund akvatisk (limnisk eller marin) miljö. Vi har t. ex. två mindre båtar, varav en 3,6 m Zodiac gummibåt med en 10 hk Tohatsu utombordare som enkelt kan fraktas till alla tänkbara lokaler, två ekolod, varav ett digitalt och inspelningsbart som kan karaktärisera bottenstrukturen, båda portabla, en dropvideokamera som klarar ned till 50 m djup, en HDV (land-)videokamera med ett vattentätt hölje som klarar nedåt 6 m djup, en portabel och vattentålig Magellan Triton GPS-navigator, samt både certifikat och utrustning för dykning med tuber.

På databearbetningssidan har vi både kraftfulla datorer och bra program för både sammanställning, digitalisering och avancerad analys av lägesbunden data (t ex geografisk), såsom t ex fjärranalys utifrån flyg- och satellitbilder. Vi kan även ordna program för automatisk identifiering av specifika objekt i strömmande video (t ex från övervakningskameror).


Externa finansiärer

En viktig finansiär för Manrax ideella verksamhet med anknytning till västkustens marina miljö är Rådman Ernst och Fru Collianders Stiftelse för Välgörande Ändamål. Dess bidrag har varit och är av stor betydelse för vår utveckling av fjärranalys av biotoper på grunda marina bottnar som vi bedriver i samarbete med Länsstyrelsen för Västra Götalands län.

Känn Dig välkommen med både frågor och uppdrag!

Robert Axelsson och Mats Envall

Huvudkontor
Robert Axelsson
Schelinska gatan 4
732 32 Arboga
0589-894 68
070-113 09 91
Fax:+1 240 332 8634
axelsson@manrax.com

Representant i Göteborg
Mats Envall
031-713 21 25
072-372 53 41
mats.envall@manrax.com